Tjänster

Garantiasfalt är är ett flexibelt företag inom mark och anläggning. Flexibilitet för oss betyder att vi kan utföra arbeten av väldigt olika karaktär, vilket vår breda kundkrets kräver.

Garantiasfalt vänder sig såväl mot industri som fastighetsbolag, offentlig sektor och privatpersoner.

Våra största konkurrensmedel är prisbild, branschkunskap & tillgänglighet, vår storlek leder till bra kundkontakt,

Det ska vi ta vara på.

Lite vad vi sysslar med:

  • Husgrunder
  • Dräneringar
  • Planteringar
  • Terrassering
  • Asfaltering
  • Stenläggningar
  • V/A arbeten
  • Infiltrationer